עו"ד פסיכולוג ד"ר ינון היימן, תעבורה, משפט פלילי ופסיכולוגיה משפטית

 
  
 
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


 
מהי עבירת נהיגה בשכרות ומה העונש בגינה?
 

נהיגה בשכרות:
 
בית המשפט לתעבורה מתייחס לנהיגה בשכרות כאל עבירה חמורה במיוחד.
 
בהתאם לפקודת התעבורה הענישה המינימאלית בגין נהיגה בשכרות היא לכאורה שנתיים של פסילת רישיון.
 
" 39א.        הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיף 62(3)*, דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים, ואם כבר הורשע על עבירה זו בשנה שקדמה לאותה עבירה – פסילה לתקופה שלא תפחת מארבע שנים; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר. "
 
 
*עבירת הנהיגה בשכרות
 
ע"פ תקנה 169 לתקנות התעבורה, תקרת אחוז האלכוהול המאפשר נהיגה, עומדת על 0.05% אלכוהול בדם או 240 מיקרוגרם בנשיפת ליטר אוויר.
כיום בהתאם לפסיקה עדכנית מדובר בכמות העולה על 290 מקרוגרם בנשיפת ליטר אוויר לאדם מבוגר.
 
כאשר מדובר באדם צעיר או בנהג חדש הגדרת השכרות עומדת על 50 מקרוגרם בנשיפת ליטר אוויר.
 
"(3א)           אחד המנויים להלן שלפי דגימת נשיפה, בגופו מצוי אלכוהול בריכוז העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, או לפי דגימת דם – בריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר דם:
(א)  נוהג חדש;
(ב)  נהג שטרם מלאו לו 24 שנים;
(ג)   נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל   המותר לפי רישיון הרכב עולה על 3,500 קילוגרם;
(ד)  נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי;"
 
שוטר רשאי לבצע בדיקת אלכוהול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כלומר גם במצב בו הנהגים לא עברו על אחד מחוקי התעבורה.
ע"פ תקנות אלו, נהג אשר נמצא נוהג כשבגופו אלכוהול ברמה גבוהה מהמותר, רשיונו נפסל אוטומטית ל- 30 יום. וע"פ החוק, בית המשפט מחויב לכאורה לפסול ל- 24 חודשים לפחות את רשיונו של נהג שהורשע בנהיגה בשכרות.
בנוסף, נהיגה בשכרות מאפשרת השבתה מנהלית של כלי הרכב בו העבריין נהג.
 
סעיף 64 לפקודת התעבורה קובע גם כי סירוב הנהג לנשוף למכונה, פירושו- הודאה בנהיגה בגילופין.
 
סירוב לבדיקת שכרות
64ד.            (א)        סירב נוהג ברכב, או ממונה על הרכב כאמור בפסקה   
(1) להגדרה "ממונה על הרכב" שבסעיף 64ב, לתת דגימה למעט דגימת רוק, לפי דרישת שוטר כאמור באותו סעיף, יראו אותו כמי שעבר עבירה לפי סעיף
62(3), .....
 
 
מדובר בענישה חמורה במיוחד שמדגישה ומדגימה את נחרצותו של המחוקק להתמודד עם עבירות השכרות. ענישה זו (שנתיים שלילת רישיון)\ תוטל ע"י בית המשפט למעט בסיטואציות ספציפיות אשר יצדיקו סטייה מעונש מינימלי זה.
 
 
בית המשפט העליון שנה ואמר במספר הזדמנויות שונות את דעתו השלילית על סוגיית הנהיגה בשכרות : "...תאונות הדרכים הפכו בשנים האחרונות למכת מדינה ומכיוון שנהיגה תחת השפעת אלכוהול הינה אחד הגורמים המרכזיים לתאונות אלו, מדיניות הענישה מחייבת בחירה באמת מידה מחמירה".
 
 
שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב, לתת לו דגימה של אוויר הנשוף מפיו, לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, באמצעות מכשיר שאושר לשם כך בידי שר התחבורה בהסכמת שר הבריאות, בהודעה ברשומות (בסעיף זה - דגימת נשיפה); כאמור שוטר רשאי לדרוש מתן דגימה לפי סעיף זה אף בהעדר חשד כי נעברה עבירה לפי פקודה זו.
 
שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב, שהיה מעורב בתאונת דרכים או שיש לשוטר חשד סביר כי הוא שיכור, לתת לו דגימת שתן או דגימת דם לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, או אם מצוי בגופו סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן; שוטר רשאי להורות על נטילה של דגימת דם כאמור בסעיף קטן זה גם מנוהג רכב או מממונה על הרכב שהוא מחוסר הכרה.
 
נפטר אדם עקב
תאונת דרכים, והיה לשוטר חשד סביר כי אותו אדם היה בין הגורמים לתאונה, רשאי רופא שהוסמך לכך בידי שר הבריאות שאליו הובא הנפטר, ליטול ממנו דגימת דם או נוזל גוף אחר, לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, או אם מצוי בגופו סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן, והכל אם ביקש זאת השוטר; בסעיף קטן זה, "שוטר" - כפי שקבע שר התחבורה.
 
שוטר הדורש מנוהג רכב או מממונה על הרכב (ממונה על רכב הוא מורה לנהיגה או מלווה לנהג צעיר). לתת לו
דגימת נשיפה, דגימת שתן או דגימת דם, לפי הוראות סעיף זה, יודיע לו את מטרת נטילת הדגימה, יבקש את הסכמתו, ויסביר לו את המשמעות המשפטית של סירוב לתת דגימה, כאמור בסעיף 64ד. (ב3)     

   
נטילה של דגימת נשיפה, דגימת שתן או דגימת דם לפי הוראות סעיף זה, תיעשה באופן ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד האדם, על פרטיותו ועל בריאותו, ובמידה המועטה האפשרית של פגיעה, אי-נוחות וכאב.
 
נטילה של דגימת נשיפה תיעשה בידי שוטר, ברכב שבו נהג או נסע האדם שממנו נדרשה הדגימה, סמוך לו או במקום אחר שיורה השוטר.
 
הדרכים לקבוע האם הנהג נמצא תחת השפעת אלכוהול  ואת רמת ריכוז האלכוהול הם:
 
החוק קובע כי על השוטר להבהיר לנהג כי אי סירוב לביצוע הבדיקה או הכשלת הבדיקה במכוון ייחשב כאילו נהג בשכרות. כמו כן על המשטרה חלה החובה להוכיח כי הנהג הבין את ההסברים ואת הוראות מפעיל הינשוף. נקבע בפסיקה כי על השוטר הדורש מנהג לתת דגימת נשיפה, או דגימת דם להודיע לנהג אתת מטרת נטילת הדגימה, לבקש את הסכמתו וכן להסביר לו את המשמעות המשפטית של הסירוב לתת דגימה.
 
במקרים בהם יתברר לבית משפט שלא הייתה דרישה מפורשת לעבור בדיקת ינשוף או שהנהג לא הוזהר לגבי המשמעות של הסירוב, מדובר באלמנט שיכול ויצור ספק שיתכן ויגרום בסופו של דבר לזיכוי הנהג מעבירת השכרות.
 
בדיקת מאפיינים: פרוט:
 
בדיקת מאפיינים הנה שריד מהעבר, עוד בטרם היו מכשירי ינשוף. 
 
בדיקת המאפיינים היא בעלת חשיבות רבה – בדיקת המאפיינים לבדה מאפשרת הרשעה בעבירת השכרות.
 
כבר בשנות השמונים נקבע בפס"ד בר"ע 666/86 סאמי סודקי עודה נגד מדינת ישראל, כי ניתן להרשיע על סמך בדיקת המאפיינים בלבד.
 
בדיקת המאפיינים הינה בדיקה קוגנטיבית, הבאה לבחון את תגובותיו הקוגנטיביות של הנהג, שכן כאשר נהג הנתון תחת השפעת אלכוהול הוא יתקשה לבצע את המבחנים בהצלחה ובמידה והוא שיכור הוא יכשל בכולם. 
 
בדיקת המאפיינים מתבצעת ותוצאותיה נקבעות על פי התרשמותו הבלתי אמצעית של שוטר או מתנדב.
 
במסגרת מילוי טופס בדיקת המאפיינים יציין השוטר/מתנדב כמה שתה הנהג, האם נהג נראה עייף, האם עיניו אדומות, האם נודף ריח של אלכוהול, האם הנהג דיבר באופן קוהרנטי וכן יבצע את מבחן הבאת האצבע לאף ומבחן ההליכה על קו ישר. בסופו של הטופס יציין השוטר את מידתך התרשמותו מהנהג ועד כמה הוא נראה לו שיכור, האם במידה קלה או באופן משמעותי. 
 
באשר לחובה לבצע את הבדיקה, הרי שהחוק אינו מחייב את הנהג לבצע את בדיקת המאפיינים, זאת בניגוד לבדיקת הינשוף, לגביה, כאשר נהג מסרב לביצוע הבדיקה החוק קובע כי הוא יחשב לשיכור.
 
מצד שני, כאשר בדיקת המאפיינים טובה, הדבר יכול לעזור במסגרת ניהול הליך הוכחות או ניהול מו"מ להסדר, שכן אם קיים פער משמעותי בין בדיקת המאפיינים לתוצאות הינשוף וכן אם יש חשד כי בדיקת הינשוף לא בוצעה כהלכה, אזי תוצאה טובה של בדיקת המאפיינים תוכל לשנות את התמונה באופן משמעותי לטובת הנהג.
 
האם ניתן להטיל מאסר בפועל בגין עבירת שכרות?
 
תד (י-ם) 2169-09  מ.י. לשכת תביעות ירושלים (תעבורה) נ' יונתן שי תירוש (השופט : ד"ר טננבוים)
 
על פי רוב, לא ייגזר על נהג מאסר בפועל לאחר נהיגה בשכרות, אך ישנם מקרים בהם יבחר בית המשפט להחמיר בעונשו של הנהג.
 
גזר דין 
 
הנאשם הורשע לאחר ניהול הוכחות בתאונת דרכים שאירעה עקב היות שיכור.  הנאשם לא לקח אחריות ולא הפנים את שאירע. 
אציין, כי בית משפט זה קבע מס' פעמים כי העונש צריך להיות תלוי ברמת השכרות. פעמים רבות מדובר באנשים שרמת שכרותם נמוכה מאוד , לא זה המקרה שלפנינו. 
מחומר הראיות עולה שמדובר בנהג שיכור כמשמעותו בלשון בני אדם.
קרי, לא מדבר לעניין, מעורפל , ואיננו יכול לבצע תפקודים בסיסיים.
חומרה יתרה יש בכך שמדובר בנהג רכב ציבורי שנוהג על מונית כשהוא שיכור. 
שקלתי את העובדה שהנאשם יצטרך לחפש לו מקצוע אחר בשנים הקרובות , וכי מצבו האישי והמשפחתי קשה כולל גירושין, ומות אימו.  אולם, האינטרס הציבורי הוא הקובע במקרה שבפנינו.
 
לצערנו גם עברו של הנאשם מכביד כולל 32 הרשעות  כולל הרשעה נוספת בשכרות שניתנה לאחר מועד העבירה ובה נגזרו עליו 8 חודשים מאסר על תנאי שאיננו בר הפעלה.  בית משפט זה ראה נאשמים רבים ומועטים מאוד מבניהם  נתפסו פעמים בשכרות.  אומנם העבירה ההיא בוצעה מלאחר העבירה בתיק זה אך היא מלמדת על מסוכנות. 
 
לסיכומו של דבר לאחר ששקלתי את נסיבות העבירה, נסיבותיו האישיות של הנאשם כולל העבר המכביד ולאחר שהקשבתי לסניגור שעשה כל שביכולתו בנסיבות העניין אני דן את הנאשם כדלהלן:
 
א.         אני מצווה על מאסרו של הנאשם בפועל למשך  חודשיים  ימים.  היות ומדובר בתקופה קצרה וסמלית שמטרתה גינוי והרתעה , אין מקום לעבודות שירות אלא במאסר בפועל.
ב.         לפסילה מלהחזיק  רישיון נהיגה למשך שנתיים מהיום. מהפסילה ינוכה חודש שהיה פסול  מנהלית כך שבפועל ייפסל ל – 23 חודש. אין צורך בהפקדה. הפסילה בחופף לכל פסילה אחרת שהוא מרצה.
הנאשם מוזהר שהעונש המקובל על נהיגה בפסילה הוא מאסר בפועל. 
ג.          מאסר על תנאי של 7 חודשים למשך שלוש שנים אם ינהג בזמן פסילה או בזמן שכרות.
ד.         קנס בסך 2,000 ₪  או חודשים מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-2 תשלומים החל מיום 15.7.2010 במידה ותשלום אחד לא ייפרע במועדו, תעמוד כל יתרת הקנס לפירעון מיידי.
זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום מהיום.
 

 

 
Top

לייבסיטי - בניית אתרים